Säännöt

1 §

Säätiön nimi on ”P.E. Svinhufvudin muistosäätiö – P.E. Svinhufvuds minnesstiftelse” ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Säätiö on kaksikielinen.

2 §

Säätiön tarkoituksena on vaalia ja kehittää kansamme keskuudessa isänmaallisia perinteitä ja niissä merkeissä säilyttää P.E. Svinhufvudin muisto ja elämäntyö jälkipolville.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö mm.:

  • jakaa stipendejä ja apurahoja itsenäisyysajan ja sitä edeltäneen ajan historian tutkimiseksi sekä siihen keskeisesti liittyvän P.E. Svinhufvudin osuuden tunnetuksi tekemiseksi;
  • julkaisee tai avustaa sanotunlaisen tutkimuksen julkaisemista;
  • ja vaalii muullakin arvokkaalla tavalla hänen muistonsa säilyttämistä tuleville sukupolville.

4 §

Säätiön peruspääomana, jota ei saa vähentää, on säädekirjassa mainittu 500.000 vanhan markan suuruinen pohjarahasto.

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoja, testamentteja ja avustuksia sekä muillakin laillisilla keinoilla kartuttamaan omaisuuttaan. Säätiön rahavarat on sijoitettava turvaavasti ja tuottavasti.

Säätiö voi myös hankkia ja omistaa kiinteistöjä.

5 §

Säätiöllä on kaksi toimielintä: hallintoneuvosto ja hallitus. Neuvosto täydentää itseään.

Hallintoneuvostoon kuuluu sen puheenjohtaja varapuheenjohtajat mukaan luettuina vähintään 15 ja enintään 30 jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan yhden kolmasosan jäsenistä ollessa vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoron ratkaisee arpa. Sama henkilö voidaan valita hallintoneuvostoon uudelleen kaikkiaan yhdeksäksi vuodeksi peräkkäin. Jäsenen erotessa tai kuollessa hänen tilalleen voidaan valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Heidät voidaan valita uudelleen kaikkiaan yhdeksäksi vuodeksi peräkkäin.

Hallituksen puheenjohtaja ja jäsen ei voi saman aikaisesti kuulua hallintoneuvostoon.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hänet voidaan valita korkeintaan kuudeksi vuodeksi peräkkäin.

Kuusi hallituksen jäsentä valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan yhden kolmasosan jäsenistä ollessa vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoron ratkaisee arpa. Jäsenet  voidaan valita uudelleen, kuitenkin vain kuudeksi vuodeksi peräkkäin.

Hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen erotessa tai kuollessa hänen tilalleen voidaan valita uusi henkilö jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

6 §

Hallintoneuvosto kokoontuu varsinaiseen kokoukseen vuosittain 15. joulukuuta  tai sitä lähellä olevana, hallituksen määräämänä päivänä ja valitsee siinä erovuoroisten tilalle hallintoneuvoston puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa, hallintoneuvoston jäsenet, hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet sekä vuosittain tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Vuosittain voidaan lisäksi valita uusia hallintoneuvoston jäseniä, jos sen jäsenistön enimmäismäärä ei ylity.

Kokouksessa esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto, päätetään tilivapauden myöntämisestä ja tilinpäätöksestä mahdollisesti aiheutuvista muista toimenpiteistä, vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio kuluvaa toimintavuotta varten sekä käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Toimintavuosi käsittää ajan 1. lokakuuta – 30. syyskuuta.

Tarpeen vaatiessa voidaan pitää ylimääräisiä hallintoneuvoston kokouksia.

7 §

Kutsun hallintoneuvoston kokoukseen toimittaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kirjeellisesti kullekin jäsenelle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa esille tulevat asiat.

Muut tiedonannot hallintoneuvoston jäsenille toimitetaan samalla tavalla tai sähköpostilla.

8 §

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä vähintään puolet, puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan jompikumpi varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on saapuvilla.

Hallintoneuvostossa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 §

Hallitus edustaa säätiötä ja hoitaa sen asiat.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,  puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on kokouksessa saapuvilla. Hallituksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kutsun hallituksen kokoukseen toimittaa sähköpostilla tai kirjeellisesti hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai sihteeri kullekin jäsenelle vähintään viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa esille tulevat asiat.

Hallitus valitsee säätiölle sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. He voivat olla saman aikaisesti hallituksen jäseniä.

10 §

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, aina kaksi yhdessä.

11 §

Säätiö ei suorita kokouspalkkiota, matkakulut kuitenkin korvataan.

12 §

Säätiön tilit päätetään toimintavuosittain. Tilit on marraskuussa annettava tilintarkastajalle, jolle suoritetaan palkkio laskun mukaan.

13 §

Säätiön toimintakertomus, jäljennös tilinpäätöksestä ja tilintarkastajan lausunnosta on vuosittain lähetettävä patentti- ja rekisterihallitukselle ennen helmikuun loppua.

14 §

Hallintoneuvosto voi muuttaa säätiön sääntöjä hallituksen ehdotuksesta, joka on lähetettävä kokouskutsun mukana. Muutos astuu voimaan patentti- ja rekisterihallituksen vahvistettua sen.

15 §

Muutoin on noudatettava mitä säätiölaissa säädetään.

Scroll to Top